Oferta dzierżawy

Zapoznaj się z naszą ofertą dzierżawy rusztowań i szalunków.

Zobacz więcej

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.telka.eu
obowiązujący od 09.03.2015r.

I. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.telka.eu oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy www.telka.eu (dalej: Sklep Internetowy) dostępny jest pod adresem internetowym: www.telka.eu.
1.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez TFC3 Polska Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: „Sprzedający”) z siedzibąprzy ulicy Warszawskiej 6, 56 400 Spalice wpisanądo KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000473817 NIP: 5272699318 REGON: 146843350, adres do doręczeń: Warszawska 6, 56-400 Spalice, adres email do kontaktu natalia@telka.eu

1.4. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedażrusztowań(fasadowych, modułowych, przejezdnych, akcesoria do rusztowań), szalunków (ściennych, stropowych), akcesoria do szalunków, zsypów budowlanych, ogrodzeńtymczasowych oraz akcesoria budowlane (dalej: „Produkty”). Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.

1.5. Serwis internetowy umożliwia:
pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym
składanie ofert zakupu przez osoby korzystające z serwisu internetowego (dalej: „Kupujący”)

1.6. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt. 1.2. informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowiąoferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz sązaproszeniem do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (dalej: „Zamówienie”).

1.7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest podanie następujących danych:
imienia i nazwiska (w przypadku osób prowadzących działalnośćgospodarczą: firmy i numeru wpisu do CEDIG, w przypadku osób prawnych: nazwy i numeru wpisu do KRS) adresu do doręczeń danych do kontaktu – numeru telefonu lub adresu e-mail

1.8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacjąpostanowieńniniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym. Dane osobowe przetwarzane sąw celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego i mogąbyćudostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

1.9. Kupujący ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądźsprostowania swoich danych osobowych;żądania usunięcia swoich danych osobowych;zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu Kupujący może wysłaće mail na adres wskazany w pkt. 1.2. bądź przesłaćstosowne żądanie listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.2.

1.10. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeńinternetowych w celach technicznych, związanych z administracjąSklepu Internetowego.

1.11. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane siłąwyższą, niedozwolonym działanie osoby lub osób trzecich bądźniekompatybilnościąSklepu Internetowego z infrastrukturątechnicznąosób korzystających bądźpróbujących z niego korzystać.

1.12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującegobłędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądźbłędnego lub niedokładnego adresu email.

1.13. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości email (lub usuwanie wiadomości email) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.

1.14. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowaćusługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupującego oraz służąopracowywaniu ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.

II. Zamówienia

2.1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogądokonywaćpełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje osobowośćprawną. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu osoby prawnej bądźjednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Zawarcie umowy sprzedaży (dalej: „Umowa”) pomiędzy Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocąFormularza Zamówienia (dalej: „Formularz Zamówienia”) w Sklepie Internetowym.

2.3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna sięw momencie dodania przez Kupującego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje przez wykonanie dwóch, kolejno następujących po sobie kroków:
uzupełnienie pól niezbędnych do dokonania Zamówienia i wysyłki Produktu kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

2.4. Kliknięcie przez Kupującego w przycisk, o którym mowa powyżej kończy proceduręzamówienia i jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że Formularz Zamówienia zostałwypełniony prawidłowo.

2.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie przesyłając Kupującemu email z oświadczeniem o otrzymaniu Zamówienia, na adres email podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia i jednocześnie przekazuje Zamówienie do realizacji.
Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości email zostaje zawarta między Sprzedającym a Kupującym Umowa sprzedaży.

III. Płatności

3.1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane sąw polskich złotych (PLN), zawierająpodatki i nie uwzględniająkosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a w przypadku gdy nie można ustalićwysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3.2. Kupujący może dokonaćzapłaty za Produkt w następujący sposób:
przelewem zwykłym – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 66 1020 5297 0000 1302 0076 8135
płatnośćza pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty
płatnośćgotówkąw przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem Warszawska 6, 56-400 Spalice

3.3. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności przelewem lub płatności gotówkąprzy odbiorze osobistym Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

3.4. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.3.5. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia faktury VAT, wówczas niezbędne jest podanie przy wypełnianiu Formularza Zamówienia numeru NIP Kupującego.

IV. Dostawy

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane sąw jeden z następujących sposobów:
za pośrednictwem kuriera (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa)
za pośrednictwem spedytora odbiór osobisty dostępny pod adresem: Warszawska 6, 56-400 Spalice

4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego z wyżej wymienionych sposobów dostawy poprzez wybór odpowiedniej pozycji w Formularzu Zamówienia.

4.3. Dostawa Produktu jest odpłatna.

4.4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do czterech dni roboczych. Liczony jest następująco:
w przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4.5. Sprzedawca na życzenie Kupującego udostępnia numery listów przewozowych dotyczące zamówionych przez Kupującego Produktów.

4.6. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny i możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru.

4.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Produktu liczy do trzech dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

V. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

5.1. Kupujący będący Konsumentem (tj. osobąfizycznądokonującąz przedsiębiorcączynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnościągospodarcząlub zawodową), może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu odstąpićod zawartej ze Sprzedającym Umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niżnajtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, może zostaćwykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak równieżstanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w pkt. 1.2 Regulaminu, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w pkt. 1.2.

5.3. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonałw pełni usługęza wyraźnązgodąkonsumenta, który zostałpoinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahańna rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogąwystąpićprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki terminprzydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócićze względu na ochronęzdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia sąrzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia sąnapoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartośćzależy od wahańna rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechałw celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niżte, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niżczęści zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia sąnagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niżdo celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzieńlub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie sązapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło sięza wyraźnązgodąkonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcęo utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna sięod objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazanąprzez niego osobętrzecią, inną niż przewoźnik a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległośćumowęuważa sięza niezawartą.

5.6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez konsumenta, innego niżnajtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłKonsument, chyba że uzyskałzgodęKonsumenta na inny sposób zwrotu, niewiążący siędla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymaćsięze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niżw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazaćgo osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba, że Sprzedający sam zaproponował, że odbierze Produkt. Adres do zwrotu Produktów: Warszawska 6, 56-400 Spalice

5.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

VI. Reklamacje

6.1. Sprzedający ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialnośćza niezgodnośćProduktu z umowąna zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Wrazie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Konsument będący Kupującym, który dokonałZamówienia Produktu, zobowiązany jest powiadomićo tym fakcie Sklep Internetowy, opisując stwierdzonąniezgodnośći wskazując sposób realizacji reklamacji.

6.2. Reklamacje należy składaćna adres: Warszwska 6, 56-400

6.3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej u Sprzedającego, Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeńprzed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych (dane teleadresowe SPSK sądostępne na stronie www.uokik.gov.pl) oraz skorzystania z mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (lista WIIH jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl). nia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sąw języku polskim.

7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiany nie ograniczająpraw nabytych przez Kupującego przed wejściem zmian w życie.

7.3. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, przy czym wiadomości ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz poprzez wysłanie zmian Regulaminu na adres email podany przez Kupującego. Poinformowanie, o którym mowa powyżej nastąpi nie później, niżna 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09.03.2015 i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl